Behandelovereenkomst volwassenen

Een behandelaar is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënte en behandelaar zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Informatieplicht

De behandelaar dient in alle fasen van de behandeling de juiste informatie betreffende de behandeling te verstrekken. Zonder toestemming van de cliënte mag de behandelaar niet behandelen.

De cliënte verplicht zich om de behandelaar te allen tijde relevante informatie over haar gezondheid en eventuele behandelingen elders te verschaffen. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de (huis)arts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

Cruciaal in deze overeenkomst is het gegeven dat cliënte en behandelaar samen beslissen over de in te zetten behandeling.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk een dossier aan te leggen. Cliënte heeft het recht tot inzage in haar eigen dossier. De wettelijke bewaartermijn is 20 jaar, bij minderjarigen gerekend vanaf het 18e jaar. In voorkomende gevallen hebben nabestaanden de mogelijkheid een verzoek in te dienen tot inzage in het dossier van cliënte.

Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van cliënte en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Indien voor de behandeling van belang of noodzakelijk worden, alleen na expliciete toestemming van de cliënte, ook gegevens in het dossier verwerkt die afkomstig zijn van andere zorgverleners, zoals bv. de huisarts.

Behandelaar waarborgt de privacy van cliënte door:

• zorgvuldige omgang met persoonlijke en medische gegevens,
• te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot privacygevoelige gegevens,
• zich te houden aan de wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen, alleen na uitdrukkelijke toestemming door cliënte, voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
• om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar,
• voor het gebruik voor waarneming tijdens afwezigheid van de behandelaar,

Indien volledig geanonimiseerd, kan gebruik gemaakt worden van casuïstiek:
• tijdens intercollegiale toetsing of intervisie
• voor het schrijven van vakliteratuur
• voor het doen van onderzoek naar de effecten van de behandeling.

Beëindiging behandeling of doorverwijzing

De behandelaar verplicht zich de cliënte correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Wat te doen met een klacht

Indien cliënte een klacht heeft over de behandeling of de behandelaar is de eerste stap hierover in gesprek te gaan met de behandelaar. Mocht de uitkomst van dit gesprek niet tot tevredenheid strekken kan de cliënte zich wenden tot het SCAG. Informatie over de procedure is te vinden op www.liesdomburg.nl.

Betaling en afzeggen behandeling

De cliënte gaat akkoord met de tariefstelling zoals vermeld op www.liesdomburg.nl bij de betreffende dienst. Betalingswijze van de behandelingen is middels een betalingsverzoek per mail direct na afloop van de behandeling.

De cliënte verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Persoonsgegevens factuur

De factuur wordt binnen 24 uur na afloop van de sessie verzonden per mail en bevat de volgende persoonsgegevens:
o Naam, adres en woonplaats
o Geboortedatum
o De datum van de behandeling
o Een korte omschrijving van de behandeling: shiatsu therapie, shiatsu flow
o De kosten van het consult
o Indien het een declarabele factuur betreft ook het polisnummer van je zorgverzekeraar.

Gebruik privacy gegevens

Privacy i.v.m. gebruik email adres en telefoonnummer
Telefoonnummer wordt enkel gebruikt i.v.m. het wijzigen, annuleren, verifiëren of informeren van gemaakte afspraken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van SMS of WhatsApp. Emailadres zal alleen met jouw toestemming worden gebruikt voor onderstaande redenen:
• Versturen van een bevestiging of wijziging van je afspraak.
• Versturen van de factuur en het bijbehorende betaalverzoek.
• Om je te informeren over relevante informatie m.b.t praktijkvoering of behandeling.

Expliciete toestemming door ondertekening

Hieronder geeft cliënte expliciet toestemming om haar persoonsgegevens te mogen gebruiken voor bovenstaande doeleinden.

Cliënte behoudt daarbij het recht om een eerder afgegeven uitdrukkelijke toestemming in te trekken en haar gegevens te laten verwijderen.

Ik, Lies Domburg, verklaar dat cliënte zowel deze Behandelovereenkomst als de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen waar deze Behandelovereenkomst een onderdeel van is. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op de website www.liesdomburg.nl.

Door ondertekening stemt cliënte in met de privacyverklaring en de Algemene voorwaarden van Praktijk Shiatsu voor vrouwen

Handtekening cliënt

 

Handtekening therapeut

 

 

 

 

Datum & Plaats

Zwolle,