Algemene voorwaarden praktijk Shiatsu voor vrouwen

Inleiding

Als therapeut ben ik (Lies Domburg) bij wet verplicht een behandelovereenkomst met cliënten te sluiten voordat we overgaan tot behandelen. Deze overeenkomst komt tot stand door opdracht en aanvaarding. In dit document staan de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de behandelingen bij Praktijk Shiatsu voor Vrouwen.

Algemene Voorwaarden

Ik ben gehouden te handelen conform de beroepscode van Shiatsu vereniging Nederland voor wat betreft shiatsu therapie en het VLOW®-kwaliteitsregister voor wat betreft VLOW® borstweefsebehandelingen. De rechten en plichten van cliënte en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ik verplicht mij cliënte zo goed en zo duidelijk mogelijk te informeren in alle fasen van haar behandeling. Van belang is daarbij het uitgangspunt dat therapeut en cliënte samen beslissen over de behandeling. Dit houdt onder meer in dat ik zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënte bepaalde (be-)handelingen niet mag verrichten.
De cliënte dient in het anamnesegesprek alle relevante informatie te verstrekken en haar medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig zijn voor een goede behandeling. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënte.
Cliënten komen uit eigen vrije wil voor een behandeling bij Praktijk Shiatsu voor vrouwen. De behandelingen zijn gebaseerd op kennis en inzichten uit zowel de Westerse als Oosterse geneeskunde, verworven bij in Nederland erkende opleidingsinstituten. Lies Domburg is geen arts. De behandelmethoden en adviezen zijn geen vervanging voor een medische behandeling door een arts. Praktijk Shiatsu voor vrouwen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die optreedt bij een behandeling of door gebruikmaking van de faciliteiten van Praktijk Shiatsu voor vrouwen.

Cliëntendossier

Ik houd een cliëntendossier bij en bewaar dit dossier conform de wettelijke bewaartermijn (WGBO) 20 jaar. Voor minderjarige cliënten geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar.
Ik betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënte verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen.
Cliënte heeft recht op inzage in haar dossier en om haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer cliënte van deze rechten gebruik wenst te maken, dient ze een email te sturen naar contact@liesdomburg.nl.
Nabestaanden hebben, onder bepaalde omstandigheden een wettelijk recht op inzage in het dossier. Omstandigheden waaronder nabestaanden in zagen kunnen krijgen zijn: 1. Wanneer de cliënte bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven; 2. Wanneer op grond van de Wkkgz een mededeling van een incident is ontvangen; 3. Voor eenieder op grond van een zwaarwegend belang; 4. Voor de ouders en voogd van een overleden kind onder 16 jaar geldt een bijzondere regeling voor inzage.
Voor het vastleggen van cliëntgegevens in een dossier en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt vraag ik aan cliënten om expliciete toestemming middels een privacyverklaring. De privacyverklaring, ookwel behandelovereenkomst, ontvangt  cliënte per mail voorafgaand aan de eerste afspraak. Cliënte heeft het recht om eerder afgegeven toestemming ook weer in te trekken.

Overdracht en nazorg

Ik ben verplicht cliënten door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Beëindiging behandeling

Beëindiging van de behandeling kan ten allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien cliënte voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan zij deze op elk moment van haar kant beëindigen. Dit ontslaat haar echter niet van de financiële verplichting tot betaling van de ontvangen behandelingen(en). Als therapeut kan ik de behandeling slechts onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik de overeenkomst voortzet. In een dergelijke situatie zal ik hulp en adviezen blijven verlenen totdat cliënte een overeenkomst met een andere therapeut heeft kunnen sluiten.

Behandeling van minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO geldt voor minderjarigen het volgenden:
• Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van ouder(s) met gezag/voogden vereist.
Toestemming van het kind is niet nodig, maar het kind heeft wel recht op informatie.
• Bij jongeren van 12 – 16 jaar is de toestemming van de ouder(s) met gezag/voogden en van de jongere zelf vereist. Wil een kind niet, dan gaat de behandeling niet door.
• Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie
• Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
• Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit is gekoppeld aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
• Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
Voorafgaand aan behandeling van een minderjarige dient eerst een behandelovereenkomst te worden ondertekend door de ouders met gezag/voogden en in dien in de leeftijd van 12-16 jaar, de jongere zelf.

Betaling consult

Cliënte gaat akkoord met de tariefstelling van de consulten zoals vermeld op www.liesdomburg.nl. Betaling vindt plaats direct bij boeken van de afspraak via het online boekingssysteem, na afloop van het consult via een betalingsverzoek per email, of indien cliënte daar prijs op stelt door cash betaling in de praktijk.

Annulering of wijzigen afspraak

Een afspraak wijzigen of annuleren is kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Bij wijziging of annulering tot 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.
Bij afwezigheid op een afspraak zonder berichtgeving worden ook de volledige kosten van het consult gefactureerd. Je ontvangt dan een factuur die niet te declareren is bij je zorgverzekeraar. Bij misverstanden omtrent de juiste datum of tijd zal de afspraak zoals vermeld in de ontvangstmail uit het boekingssysteem op www.liesdomburg.nl doorslaggevend zijn.

Klacht en tuchtrecht

Indien cliënte een klacht heeft over mij of de behandeling dan hoop ik van harte dat we daarover samen in gesprek kunnen gaan. Zie je om bepaalde redenen hiervan af dan vind je op www.liesdomburg.nl informatie over de klachtenprocedure.

Privacy Beleid

Voor een uitgebreid privacy beleid m.b.t. het verwerken van je persoonsgegevens verwijs ik naar het privacy beleid op mijn website.