ALGEMENE VOORWAARDEN PRAKTIJK SHIATSU VOOR VROUWEN

Inleiding

Als therapeut ben ik (Lies Domburg) bij wet verplicht een behandelovereenkomst met cliënten te sluiten voordat we overgaan tot behandelen. De in dit document beschreven algemene bepalingen horen bij de behandelingsovereenkomst tussen Lies Domburg | Praktijk Shiatsu voor Vrouwen en cliënt. Indien de cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolg sessie is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt op schrift vastgesteld.

Behandelingsovereenkomst

De behandelingsovereenkomst is tweeledig:
a. De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt
b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
a. Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;
b. Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken;
c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
d. Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut;
e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt. Indien na deze termijn een nieuwe afspraak wordt gemaakt, wordt een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.

Voorwaarden relatie tussen therapeut & cliënte

Ik ben gehouden te handelen conform de beroepscode van de beroepsvereniging Shiatsu Vereniging Nederland. Daarnaast sta ik geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

De rechten en plichten van cliënte en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In mijn praktijk handel ik volgens de richtlijnen Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wederzijdse verplichting tot informeren

Ik verplicht mij cliënte zo goed en zo duidelijk mogelijk te informeren in alle fasen van haar behandeling. Van belang is daarbij het uitgangspunt dat therapeut en cliënte samen beslissen over de behandeling. Dit houdt onder meer in dat ik zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënte bepaalde (be-)handelingen niet mag verrichten.

De cliënte dient in het anamnesegesprek alle relevante informatie te verstrekken en haar medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede behandeling. Alle eventuele nadelige gevolgen voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig informeren, of achterhouden van bij cliënte beschikbare informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts/specialist of andere behandelaar, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënte.

Cliëntendossier

Ik houd een cliëntendossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies, tussentijdse communicatie (via mail of telefoon) en andere relevante documenten. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn (WGBO) van 20 jaar bewaard. Voor minderjarige cliënten geldt dat de bewaartermijn van 20 jaar ingaat vanaf het 18e levensjaar.

Ik betracht geheimhouding ten aanzien van de door de cliënte verstrekte gegevens die in het dossier worden opgeslagen. Informatie uit het dossier wordt alleen met uitdrukkelijke goedkeuring van cliënte aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Cliënte heeft recht op inzage in haar dossier en om haar gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Wanneer cliënte van deze rechten gebruik wenst te maken, dient ze een email te sturen naar contact@liesdomburg.nl. Het dossier, of een deel ervan, wordt kosteloos gekopieerd, met uitzondering van buitensporige verzoeken.

Nabestaanden hebben, onder bepaalde omstandigheden een wettelijk recht op inzage in het dossier. Omstandigheden waaronder nabestaanden in zagen kunnen krijgen zijn: 1. Wanneer de cliënte bij leven hiervoor toestemming heeft gegeven; 2. Wanneer op grond van de Wkkgz een mededeling van een incident is ontvangen; 3. Voor eenieder op grond van een zwaarwegend belang; 4. Voor de ouders en voogd van een overleden kind onder 16 jaar geldt een bijzondere regeling voor inzage.

Voor het vastleggen van cliëntgegevens in een dossier en de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt vraag ik aan cliënten om expliciete toestemming middels een privacyverklaring. De privacyverklaring, ook wel behandelovereenkomst, ontvangt cliënte middels een link in de bevestigingsmail bij het maken van een afspraak. Therapeut en cliënt ondertekenen de overeenkomst in de praktijk, waarna deze bij het cliëntdossier wordt bewaard. Cliënte heeft het recht om eerder afgegeven toestemming ook weer in te trekken.

Overdracht en nazorg

Ik ben verplicht cliënten door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts indien mijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.

Indien cliënt, haar huisarts of een andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangen van het gehouden behandelingstraject met cliënte, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur, niet vergoedbaar, behelst het tarief van een behandelsessie.

Behandeling van minderjarigen

Volgens de patiënten rechten uit de WGBO geldt voor minderjarigen het volgenden:
• Bij kinderen tot 12 jaar is toestemming van ouder(s) met gezag/voogden vereist.
Toestemming van het kind is niet nodig, maar het kind heeft wel recht op informatie.
• Bij jongeren van 12 – 16 jaar is de toestemming van de ouder(s) met gezag/voogden en van de jongere zelf vereist. Wil een kind niet, dan gaat de behandeling niet door.
• Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben een zelfstandig recht op informatie
• Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling.
• Ouder(s) hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit is gekoppeld aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling.
• Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
Voorafgaand aan behandeling van een minderjarige dient eerst een behandelovereenkomst te worden ondertekend door de ouders met gezag/voogden en in dien in de leeftijd van 12-16 jaar, de jongere zelf.

Disclaimer

Klanten komen uit eigen vrije wil voor een behandeling bij Praktijk Shiatsu voor vrouwen. De behandelingen zijn gebaseerd op kennis en inzichten uit zowel de Westerse als Oosterse geneeskunde, verworven bij in Nederland erkende opleidingsinstituten. Lies Domburg is geen arts. De behandelmethoden en adviezen zijn geen vervanging voor een medische behandeling door een arts.

Praktijk Shiatsu voor vrouwen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die optreedt aan eigendommen van cliënte door parkeren of het betreden van het terrein Eelderdiep 7, 8032 ND Zwolle, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruikmaken van het toilet.

Cliënte is te gast in de praktijk en gedraagt zich als zodanig: er wordt niet gerookt, geen alcohol of drugs genuttigd, kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door cliënte zullen op cliënte worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van therapeut door cliënte zal bij de politie aangifte worden gedaan.

Betaling consult

Cliënte gaat akkoord met de tariefstelling van de consulten zoals vermeld op www.liesdomburg.nl. Betaling vindt plaats direct bij boeken van de afspraak via het online boekingssysteem, na afloop van het consult via een betalingsverzoek per email, of indien cliënte daar prijs op stelt door cash betaling in de praktijk.
De minimumtijd voor een sessie met twee personen is anderhalf uur en maximaal tweeënhalf uur, met bijbehorend tarief.

Annulering of wijzigen afspraak

Een afspraak wijzigen of annuleren is kosteloos tot uiterlijk 48 uur voor de afspraak. Bij wijziging of annulering tot 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de consultkosten in rekening gebracht. Bij wijziging of annulering binnen 24 uur voor de afspraak worden de volledige consultkosten in rekening gebracht.

Bij afwezigheid op een afspraak zonder berichtgeving worden ook de volledige kosten van het consult gefactureerd. Je ontvangt dan een factuur die niet te declareren is bij je zorgverzekeraar. Bij misverstanden omtrent de juiste datum of tijd zal de afspraak zoals vermeld in de ontvangstmail uit het boekingssysteem op www.liesdomburg.nl doorslaggevend zijn.

Klacht en tuchtrecht

Indien cliënte een klacht heeft over mij of de behandeling dan hoop ik van harte dat we daarover samen in gesprek kunnen gaan. Zie je om bepaalde redenen hiervan af dan vind je op www.liesdomburg.nl informatie over de klachtenprocedure.

Privacy Beleid

Voor een uitgebreid privacy beleid m.b.t. het verwerken van je persoonsgegevens verwijs ik naar het privacy beleid op mijn website. Lies Domburg | Praktijk Shiatsu voor vrouwen gaat ervan uit dat cliënte in stemt met het privacyreglement door ondertekening in de praktijk.